Regulamin
Gołębia 8 Residence, ul. Gołębia 8 w Krakowie

Regulamin
Gołębia 8 Residence, ul. Gołębia 8 w Krakowie

Prosimy o przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pobytu i spokoju wszystkich naszych Gości.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Gołębia 8 Residence. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywających na terenie obiektu Gołębia 8 Residence.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju/apartamencie, a także na stronie internetowej www.gołębia8residence.com 

§2 DOBA NOCLEGOWA

 1. Pokój/apartament w obiekcie wynajmowany jest na doby.
 2. Doba noclegowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Po godzinie 12.00 naliczana będzie opłata za przedłużenie doby hotelowej. Opłata za przedłużenie do godz. 18.00 wynosi 50% ceny za jedną noc, po godz. 18.00 naliczany jest koszt kolejnej doby w obiekcie.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w Recepcji najpóźniej do godz. 18.00 dnia poprzedzającego wymeldowanie. Życzenie zostanie spełnione w miarę możliwości, pod warunkiem posiadania wolnego pokoju.
 5. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 6. W przypadku niezwrócenia kluczy od pokoju/apartamentu do godziny 11:00 w dniu wymeldowania bez wcześniejszego uzgodnienia z Recepcją, naliczona zostanie opłata za kolejną dobę.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Recepcja czynna jest 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Podstawą do zameldowania jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 3. Samodzielnego zameldowania mogą dokonać jedynie osoby pełnoletnie.
 4. Osoby odwiedzające naszych Gości mogą przebywać na terenie obiektu od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 5. W Gołębia 8 Residence bezwzględna cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do godz. 6.00 rano dnia następnego.
 6. Ze względu na przebywających pozostałych Gości, zabrania się hałasowania i zaleca unikania wszelkich czynności, które mogłyby przeszkadzać innym.
 7. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin, wyrządzając szkodę na mieniu obiektu lub innych Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie bądź też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 8. Jeśli Gość pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu, może zostać z niego usunięty.
 9. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 10. Na terenie całego obiektu (pokoje, klatki schodowe, korytarze, sień, podwórze, lobby, wszystkie części wspólne) obowiązuje zakaz palenia papierosów, pod rygorem kary grzywny. Naruszający zakaz zostaną obciążeni kosztami dearomatyzacji w wysokości 500 PLN.
 11. Obiekt zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu przy zameldowaniu, celem pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez gości w trakcie pobytu.
 12. W przypadku rezygnacji Gości z pobytu w trakcie trwania doby noclegowej, obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę.
 13. W przypadku rezerwacji bezzwrotnych i w promocyjnych cenach (dotyczy również oferty Last Minute) obiekt obciąża gościa za cały zarezerwowany pobyt w dniu dokonania rezerwacji. W razie niemożności obciążenia karty kredytowej konieczne jest wpłacenie pełnej kwoty na rachunek bankowy obiektu.W przypadku anulowania rezerwacji bezzwrotnych obiekt nie zwraca należności za pobyt.
 14. W przypadku rezerwacji pokoju/apartamentu i niestawienia się Gościa do godz. 18.00 w dniu przyjazdu Gołębia 8 Residence zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za pierwszą dobę pobytu.
 15. Za każdą dodatkową osobę nieuwzględnioną w rezerwacji obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50 zł za dobę.
 16. Obiekt przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami. Za dodatkową opłatą w pokoju/apartamencie może przebywać tylko jedno zwierzę, przy czym Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Na czas wykonywania usługi serwisu w pokoju/apartamencie zwierzę nie powinno stwarzać zagrożenia dla personelu obiektu. Bez uzgodnienia z Recepcją zabronione jest pozostawianie zwierząt bez opieki w pokoju/apartamencie. Dodatkowa opłata za zwierzę w pokoju, wynosi 50 zł za dobę, za zwierzę.

§4 OBOWIĄZKI OBIEKTU

Obiekt ma obowiązek zapewnić:

 • warunki do pełnego i nieskrępowanego pobytu Gościa,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych w obiekcie,
 • bezpłatne udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • bezpłatne zamawianie taksówek,
 • bezpłatne przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w obiekcie,
 • niezbędną naprawę urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę,
 • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub zaproponować inne rozwiązanie, gdy występujące w pokoju/apartamencie usterki nie będą mogły być usunięte,
 • szybkie i sprawne reagowanie na zgłaszane przez Gości uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w obiekcie,
 • sprzątanie pokoju/apartamentu (serwis: wymiana ręczników, sprzątanie) odbywa się co 3 dni lub na życzenie Gościa. Życzenie częstszego serwisu należy zgłaszać w Recepcji,

Zastrzeżenia dotyczące jakości świadczonych usług prosimy niezwłoczne zgłaszać w Recepcji.

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie po wypełnieniu Protokołu reklamacyjnego na recepcji lub przesłaniu wiadomości na adres mailowy manager@golebia8residence.com 
Hotel zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi w sprawie reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji na piśmie lub drogą elektroniczną.
W celu rozpatrzenia ewentualnych zwrotów, wymagane jest dostarczenie oryginalnego paragonu fiskalnego.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Gołębia 8 Residence nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartości naukową lub artystyczną.
 2. Gołębia 8 Residence nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§6 OBOWIĄZKI GOŚCIA

 1. Każdorazowo opuszczając pokój/apartament Gość powinien wyłączyć urządzenia elektryczne, zgasić światło, sprawdzić zamknięcie okien i drzwi.
 2. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju/apartamentu.

§7 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Obiekt zapewnia bezpłatny pobyt dzieci do lat 5, jeśli korzystają z istniejących łóżek. Jedno dziecko do lat 3 bezpłatnie korzysta z łóżeczka dziecięcego.
 2. W przypadku nieopuszczenia pokoju/apartamentu w umówionym wcześniej terminie (niezgłoszenie chęci przedłużenia doby noclegowej, nieoddanie klucza), w razie nieobecności Gościa, obiekt zastrzega sobie prawo do przeniesienia pozostawionych przez Gościa rzeczy osobistych do depozytu. Usuwanie rzeczy Gościa z pokoju każdorazowo odbywa się w obecności dwóch pracowników obiektu. Z przeprowadzenia ww. czynności sporządzany jest protokół, zawierający szczegółowy spis przedmiotów. Odbiór pozostawionych przedmiotów z depozytu możliwy jest po dokonaniu dodatkowej opłaty w wysokości 100 PLN.
 3. W przypadku nieoddania kluczy przy wymeldowaniu bądź ich zgubieniu, Gość zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 150 zł.
 4. Goście proszeni są o niedokonywanie zmian w pokojach/apartamentach i ich wyposażeniu. Akceptowane jest nieznaczne przesunięcie mebli lub wyposażenia, które nie wpływa na ich funkcjonowanie i bezpieczeństwo korzystania.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju/apartamencie będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowuje pozostawione przedmioty przez jeden miesiąc, a po upływie tego okresu przedmioty te przechodzą na własność obiektu i mogą zostać przekazane organizacjom charytatywnym. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24h.

§8 INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (UE - 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R) - RODO

1. Administrator danych osobowych Gości obiektu

Administratorem danych osobowych Gości obiektu jest Gołębia 8 Residence, MS Projekt Michał Odrowąż Sypniewski z siedzibą w Krakowie przy ul. Gołębiej 8/6. Numer REGON 356515040, NIP. 676-169-71-30. Inspektorem Ochrony Informacji jest Michał Odrowąż Sypniewski, adres korespondencyjny jak dla obiektu, adres e-mail: info@golebia8residence.com tel. +48 604414 611

2. Cel przetwarzania danych osobowych Gości

 • Celem, dla którego przetwarzane są dane osobowe jest zawarcie i realizacja usługi noclegowej i usług bezpośrednio z nią związanych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez obiekt jest:
 • zapewnienie najwyższej jakości usług świadczonych przez obiekt, udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez obiekt szkodą wyrządzoną przez Gościa lub ochrona przed roszczeniami Gości w stosunku do obiektu.
 • Ponadto obiekt przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom obiektu, innym osobom przebywającym na terenie obiektu oraz ochrony mienia.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Gości obiektu

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa obiektu jest: ∙ usprawiedliwiony cel administratora w celu zapewnienia najwyższej jakości usług, ∙ umowa o świadczenie usług noclegowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa obiektu przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

4. Przekazywanie danych osobowych Gości

firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym programowanie informatyczne, firmie księgowej świadczącej usługi obsługi księgowej, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu, firmom prawniczym (kancelariom) świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

5.Okres przetwarzania danych

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych obiektu lub Gościa, w zależności, które nastąpi później. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

6. Prawa Gości dotyczące przetwarzania danych osobowych

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. Dostęp do danych jest możliwy w siedzibie obiektu.

7. Wniesienie skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8. Obiekt nie przekazuje danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

9. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz narodowości jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania wymienionych danych osobowych uniemożliwi obiektowi zawarcie umowy o usługach noclegowych a co za tym idzie przyjęcia Gościa w obiekcie. 

10. Obiekt nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Oferty